CRL

Aleat Sh.p.k. si Ofrues Shërbimi Certifikatave (CSP) në Shqipëri ka krijuar një seksion të përkushtuar për Aktivizimin eID dhe në këtë pjesë të faqes së internetit Aleat Sh.pk do të ngarkoj të përditësuar një Listën e  përditshme të e-Certifikata të Shfuqizuara (CRL). Akronimi për CRL qëndron për Listën e e-Certifikata të Shfuqizuara. 

Lista CRL do të përmbajë të gjithë Certifikatat e Qytetarëve që kanë revokuar Certifikatat e tyre për shkak të arsyeve të mëposhtme:

  1. Karta ID ka humbur 
  2. PIN është kompromentuar
  3. Të dhënat personale janë ndryshuar

 

Ju lutemi të gjeni listën e përditësuar CRL.

 

CRL Bazë CA

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme
Shkarko:  Citizen Root CA.crl  Albanian Citizen ID Root CA 04.crl

 

CRL Autentikim CA

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Auth CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme
Shkarko:  Citizen Auth CA.crl  Albanian Citizen ID Auth CA 04.crl

 

CRL Firmosje Elektronike CA

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Citizen ID Sign CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme
Shkarko:  Citizen Sign CA.crl  Albanian Citizen ID Sign CA 04.crl

 

CRL Prova CA

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Proof CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme       
Shkarko:  CRL Proof CA.crl  Albanian Proof CA 04.crl

 

CRL Shërbime CA

Lëshuesi: Citizen Root CA 03 Albanian Services CA 04
Shteti: AL AL
Zotëruesi: Ministria e Punëve të Brendshme Ministria e Punëve të Brendshme       
Shkarko:  CRL Services CA.cer  Albanian Services CA 04.crl