TË DREJTAT

Të drejtat e Fotove dhe Pronës Intelektuale

  • Çdo riprodhim ose përdorim tjetër nga dokumentet fotografike për të cilat IDEMIA ose një nga kompanitë e tij apo Aleat mban të drejtën e autorit është e ndaluar shprehimisht në ndonjë lloj të publikimit (të shtypura, Internet, TV) pa miratimin paraprak të IDEMIA ose Aleat. Këto dokumente mund të përdoren vetëm për një kërkesë që është pranuar nga IDEMIA / Aleat, ose dhe për një përdorim të vetëm.
  • Çdo ri-përdorim i këtij lloji të dokumentit duhet të marrë miratimin paraprak të IDEMIA dhe / ose të Aleat.
  • Çdo dokument që është huazuar nga IDEMIA dhe / ose Aleat nuk mund të transmetohet një pale të tretë në asnjë mënyrë.
  • Çdo ndryshim/ përpunim në një foto të IDEMIA dhe / ose Aleat, ose për titullin e saj, duhet të marrë miratimin paraprak me shkrim të  IDEMIA dhe / ose Aleat.
  • Asnjë foto nuk mund të përdoret për qëllime reklamimi pa autorizimin me shkrim.