Testo Shërbimet

Autentifikimi – Testimi i Autentifikimit në Kartën ID 

Doni të kuptoni më mirë duke testuar se si funksionon. 

Këtu mund të testoni Shërbimet eALEAT. Ju duhet të keni me vete Kartën ID Shqiptare dhe një Lexues karte të lidhur me PC-në apo laptopin tuaj. 

Platforma eALEAT i jep besim mbajtësit të kartës pasi Aleat Sh.p.k është shërbimi i besueshëm i biznesit i cili do të kujdeset për të gjitha veprimet me Ofruesit e Shërbimit (Qeveritar dhe Privat). 

 

Platforma eALEAT është Çelësi juaj i Sigurisë.

 

Nëse doni të testoni Autentifikimin ju lutemi klikoni Butonin e Autentifikimit.

Nëse doni të testoni Autentifikimin klikoni në Butonin e Autentifikimit & Të Dhënave. 

Atentikimi & TË DHËNAT 

Ju lutemi siguroni që para se të testoni eShërbimet ju duhet të keni Kartën ID të aktivizuar. Kontrolloni Proçesin e Aktivizimit nëse nuk jeni të sigurtë se cfarë është. Link to Activation. 

Nëse nuk mund të kontrolloni shërbimet ju duhet të siguroheni që Lexuesi i Kartës është lidhur korrekt dhe karta ID është vendosur në mënyrën e duhur në Lexues. Ju lutemi kontrolloni lidhjen me Lexuesin e Kartës. 

 

Firma – Testimi i Firmës (Nenshkrimit) të Kualifikuar 

Nëse doni të testoni Nënshkrimin e Kualifikuar duhet të klikoni Butonin e Nënshkrimit. 

Ky shërbim është i mundshëm vetëm me anë të Lexuesve të Kartave që janë të certifikuara për Sherbimin  eALEAT. Nëse nuk keni një lexues karte të kualifikuar ky shërbim nuk do t’ju ofrohet. 

Nëse keni lexuesin e duhur të kartës kontrolloni nëse Lexuesi është i lidhur dhe Karta ID është e vendosur në mënyrën e duhur në të. Ju lutemi kontrolloni lidhjen me Lexuesin e Kartës.

 

<br><br>