Në këtë seksion do të keni mundësi të informoheni rreth statusit të dokumentit të identifikimit të aplikuar në territorin e Shqipërisë dhe në ambasada/konsullata. Karta juaj e identitetit mund të jetë gati përpara pasaportës në rast se aplikimi për të dyja dokumentet është bërë njëkohësisht, dhe e kundërta në rastin e aplikimit me afat të përshpejtuar (pasaporta juaj mund të jetë gati përpara kartës së identitetit).
Ju lutem vendosni kodin 17/18 shifror të faturës tuaj që ndodhet poshtë barcode-it.
fatura