CRL

Aleat Sh.p.k. si Ofrues Shërbimi Certifikatave (CSP) në Shqipëri ka krijuar një seksion të përkushtuar për Aktivizimin eID dhe në këtë pjesë të faqes së internetit Aleat Sh.pk do të ngarkoj të përditësuar një Listën e  përditshme të e-Certifikata të Shfuqizuara (CRL). Akronimi për CRL qëndron për Listën e e-Certifikata të Shfuqizuara. 

Lista CRL do të përmbajë të gjithë Certifikatat e Qytetarëve që kanë revokuar Certifikatat e tyre për shkak të arsyeve të mëposhtme:

  1. Karta ID ka humbur 
  2. PIN është kompromentuar
  3. Të dhënat personale janë ndryshuar

 

Ju lutemi të gjeni listën e përditësuar CRL.

 

CRL Bazë CA

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Root CA 04  Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
Shkarko:  certificate1  Citizen Root CA.crl certificate1  Albanian Citizen ID Root CA 04.crl certificate1  Albanian Citizen ID Root CA 04.crl


 

CRL Autentikim CA

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Auth CA 04  Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
Shkarko:  certificate1  Citizen Auth CA.crl certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 04.crl certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 05.crl


 

CRL Firmosje Elektronike CA

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Citizen ID Sign CA 04  Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
Shkarko:  certificate1  Citizen Sign CA.crl certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 04.crl certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 05.crl


 

CRL Prova CA

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Proof CA 04  Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:   Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme  Ministria e Brendshme
Shkarko:  certificate1  CRL Proof CA.crl certificate1  Albanian Proof CA 04.crl certificate1  Albanian Proof CA 05.crl


 

CRL Shërbime CA

Lëshuesi:   Citizen Root CA 03  Albanian Services CA 04  Albanian Citizen ID Root CA 04
Shteti:   AL  AL  AL
Zotëruesi:  Ministria e Brendshme Ministria e Brendshme Ministria e Brendshme
Shkarko:  certificate1  CRL Services CA.crl certificate1  Albanian Services CA 04.crl certificate1  Albanian Services CA 05.crl