CRL

 

Aleat Sh.p.k. si Ofrues Shërbimi Certifikatave (CSP) në Shqipëri ka krijuar një seksion të përkushtuar për Aktivizimin eID dhe në këtë pjesë të faqes së internetit Aleat Sh.pk do të ngarkoj të përditësuar një Listën e  përditshme të e-Certifikata të Shfuqizuara (CRL). Akronimi për CRL qëndron për Listën e e-Certifikata të Shfuqizuara. 

Lista CRL do të përmbajë të gjithë Certifikatat e Qytetarëve që kanë revokuar Certifikatat e tyre për shkak të arsyeve të mëposhtme:

  1. Karta ID ka humbur 
  2. PIN është kompromentuar
  3. Të dhënat personale janë ndryshuar

 

Ju lutemi të gjeni listën e përditësuar CRL.

 

CRL Bazë CA

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Root CA 04

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

Shkarko: 

certificate1  Citizen Root CA.crl

certificate1  Albanian Citizen ID Root CA 04.crl

certificate1  Albanian Citizen ID Root CA 04.crl


 

CRL Autentikim CA

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Auth CA 04

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

Shkarko: 

certificate1  Citizen Auth CA.crl

certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 04.crl

certificate1  Albanian Citizen ID Auth CA 05.crl


 

CRL Firmosje Elektronike CA

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Citizen ID Sign CA 04

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

Shkarko: 

certificate1  Citizen Sign CA.crl

certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 04.crl

certificate1  Albanian Citizen ID Sign CA 05.crl


 

CRL Prova CA

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Proof CA 04

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

 Ministria e Brendshme

Shkarko: 

certificate1  CRL Proof CA.crl

certificate1  Albanian Proof CA 04.crl

certificate1  Albanian Proof CA 05.crl


 

CRL Shërbime CA

Lëshuesi: 

 Citizen Root CA 03

 Albanian Services CA 04

 Albanian Citizen ID Root CA 04

Shteti: 

 AL

 AL

 AL

Zotëruesi: 

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Shkarko: 

certificate1  CRL Services CA.crl

certificate1  Albanian Services CA 04.crl

certificate1  Albanian Services CA 05.crl